Regulamin

REGULAMIN WYDARZEŃ USG PRACTICE

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania uczestnictwa oraz udziału w wydarzeniach, w tym w szkoleniach, organizowanych przez USG practice Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daniela Chodowieckiego 16 30-065 Kraków, NIP: 6772474741 (dalej jako: USG Practice), oferowanych za pośrednictwem strony internetowej www.usgpractice.pl (dalej jako: wydarzenia).

Forma organizacji (stacjonarne lub online), termin i opis danego wydarzenia, a także osoba/osoby je prowadzące, wskazane są w ofercie i na karcie szczegółów poszczególnych wydarzeń, na stronie internetowej www.usgpractice.pl (dalej jako: strona USG Practice).

Ceny za udział w poszczególnym wydarzeniu wskazane na stronie USG Practice, dotyczą udziału jednej osoby w jednej edycji wydarzenia. Cena obejmuje możliwość udziału w wydarzeniu oraz dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej.

Liczba osób uczestniczących w poszczególnych wydarzeniach może być przez USG Practice dowolnie ustalana i jest wskazywana każdorazowo w opisie wydarzenia. O przydzieleniu wolnych miejsc decyduje kolejność dokonanych wpłat.

Udział w wydarzeniach mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (dalej jako: uczestnicy).

§2
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYDARZENIU


Zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu powinno zostać dokonane online, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie USG Practice.

Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia, USG Practice automatycznie przesyła potwierdzenie złożenia zamówienia, na adres email wskazany w tym formularzu.

Złożenie zamówienia online równoznaczne jest z akceptacją obowiązku zapłaty ceny za udział w wydarzeniu wskazanej w zamówieniu.

Zapłata ceny za udział w wydarzeniu powinna zostać dokonana jedną z metod płatności proponowanych przez stronę USG Practice, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pod rygorem możliwości odmowy możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu ze względu na brak wolnych miejsc.

W przypadku odmowy możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu z przyczyny, o której mowa w ust. 4 powyżej, USG Practice zwróci płatnikowi zapłaconą cenę za udział w wydarzeniu, potrącając 10% wpłaconej kwoty tytułem przekazanych materiałów szkoleniowych.

W terminie 7 dni od zaksięgowania płatności, USG Practice wystawi i prześle na adres email wskazany w formularzu zamówienia fakturę VAT. Zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie faktur VAT i ich korekt przez USG Practice w formie elektronicznej.

USG Practice zastrzega sobie prawo do przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w wydarzeniu również w innych formach.


§ 3
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA i BRAK OBECNOŚCI NA WYDARZENIU


Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w wydarzeniu.

Zgłoszenie rezygnacji powinno zostać dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: szkolenia@usgpractice.pl. W zgłoszeniu rezygnacji, dla jej ważności, należy podać datę i tytuł wydarzenia, a także imię i nazwisko zgłoszonego uczestnika.

W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia, uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej ceny za udział w wydarzeniu, po potrąceniu 10% zapłaconej kwoty, tytułem przekazanych materiałów szkoleniowych.

Rezygnacja zgłoszona po terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest bezzwrotna tj. nie przysługuje za nią zwrot uiszczonej ceny.

W przypadku braku obecności uczestnika na wydarzeniu, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej ceny za udział w wydarzeniu.

§ 4
ZMIANA WARUNKÓW I ODWOŁANIE WYDARZENIA PRZEZ USG PRACTICE

USG Practice zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu i prowadzącego wydarzenie, a także do odwołania wydarzenia w dowolnym terminie.

Zmiana prowadzącego nie stanowi zmiany warunków umowy. W przypadku zmiany prowadzącego, USG Practice zobowiązuje się do zapewnienia osoby posiadającej porównywalne kwalifikacje i doświadczenie.

Zmiana miejsca wydarzenia w obrębie tej samej miejscowości nie stanowi zmiany warunków umowy, a USG Practice zobowiązuje się, za pośrednictwem poczty elektronicznej, podać uczestnikom nowe miejsce wydarzenia, najpóźniej na 3 dni przed terminem wydarzenia.

W przypadku konieczności zmiany terminu szkolenia, w szczególności w przypadku nieosiągnięcia wystarczającej liczby uczestników lub wdrożenia restrykcji związanych z panującym stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego, USG Practice zobowiązuje się poinformować uczestników szkolenia o nowym terminie wydarzenia najpóźniej na 7 dni przed pierwotnym terminem wydarzenia. Uczestnikom, w tej sytuacji, przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny za udział w wydarzeniu, po potrąceniu przez USG Practice 10% wpłaconej ceny tytułem przekazanych materiałów szkoleniowych.

Celem uzyskania zwrotu zapłaconej ceny w przypadku zmiany terminu wydarzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uczestnik powinien zgłosić żądanie zwrotu zapłaconej ceny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@usgpractice.pl, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji na temat nowego terminu wydarzenia, pod rygorem domniemania akceptacji nowego terminu wydarzenia.

W przypadku odwołania wydarzenia, uczestnikom przysługuje automatyczny zwrot zapłaconej ceny za udział w wydarzeniu, po potrąceniu przez USG Practice 10% wpłaconej ceny tytułem przekazanych materiałów szkoleniowych.`


W przypadku odwołania wydarzenia, USG Practice nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej za powstałe po stronie uczestnika dodatkowe koszty związane ze złożeniem zamówienia, w tym w szczególności koszty rezerwacji noclegu, zakupu biletów na dojazd.


§ 5
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i PROCEDURA REKLAMACYJNA


Konsumentom oraz przedsiębiorcom, dla których zakup usługi udziału w wydarzeniu za pośrednictwem strony USG Practice nie jest związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia oraz do zwrotu zapłaconej ceny za udział w wydarzeniu, po potrąceniu 10% wpłaconej ceny tytułem przekazanych materiałów szkoleniowych.`

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@usgpractice.pl.

Każdy z uczestników zachowuje prawo do składania reklamacji dotyczących wydarzeń, w terminie 30 dni od daty zakończenia wydarzenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@usgpractice.pl, pod rygorem pozostawienia ich bez rozpoznania.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji, Uczestnik może wnioskować o:
a) bezpłatne dodatkowe materiały szkoleniowe,
b) bezpłatny ponowny udział w takim samym szkoleniu,
c) zwrot części poniesionych kosztów,
d) zwrot całości poniesionych kosztów:

USG Practice nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach lub w wydanych zaświadczeniach, w przypadku podania przez uczestnika w formularzu zamówienia błędnych danych osobowych, w tym danych niezbędnych do wystawienia faktury. Reklamacje w takim przypadku nie będą uznawane.


§ 6
PRAWA AUTORSKIE


Programy wydarzeń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas wydarzeń organizowanych przez USG Practice podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Uczestnik poprzez udział w wydarzeniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do ww. utworów, w szczególności nie ma prawa do upubliczniania, przekazywania osobom trzecim, sprzedawania lub innego rozpowszechniania przekazanych mu materiałów szkoleniowych.

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Treści przekazane w trakcie wydarzeń mają charakter wyłącznie edukacyjny. USG Practice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników wydarzeń lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników wydarzeń informacji lub umiejętności zdobytych w trakcie wydarzeń.

USG Practice nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników wydarzenia lub jego prowadzącego.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

USG Practice zachowuje prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej wydarzenia.

USG Practice zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie od dnia następującego po dniu umieszczenia informacji o zmianie regulaminu na stronie USG Practice.

Złożenie zamówienia na udział w wydarzeniu równoznaczne jest z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.