Polityka prywatności i plików cookies

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, USG Practice Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administrator Państwa danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana (Państwa) danych osobowych jest USG practice Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Daniela Chodowieckiego 16, 30-065 Kraków NIP: 6772474741 (dalej jako: USG Practice)

 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych
  1. Administrator przetwarza wyłącznie te z Państwa zwykłych danych osobowych, które są mu niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3. Administrator nie przetwarza danych wrażliwych.
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
   • Imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania, wizerunek.
  3. W przypadku przedsiębiorców, Administrator przetwarza dodatkowo następujące dane osobowe: 
   • nazwa firmy, numer NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej

 3. Cele przetwarzania danych osobowych
  1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
   • Rejestracji konta użytkownika 
   • Przyjęcia na wydarzenie (szkolenie, warsztaty, wykłady) oraz ich organizacji, w tym wydawania stosownych zaświadczeń, dyplomów
   • Obsługi klienta, w tym m.in. reklamacji, zgłoszeń, zapytań
   • Prowadzenia analiz statystycznych
   • Przesyłania informacji marketingowych i handlowych, w tym newslettera drogą elektroniczną
  2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, o których mowa w ust. 1 powyżej.
  3. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie poszczególnych celów przetwarzania, o których mowa w ust. 1 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, na adresy wskazane w ust. 7.2 poniżej.

 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają USG Practice, jako administratora danych osobowych do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 RODO).

 5. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane.
  2. Dane przekazane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu, chyba że istnieją dla USG Practice ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą USG Practice niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 6. Udostępnianie danych osobowych
  1. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie USG Practice m.in. dostawcom usług: IT, płatniczych, marketingowych, księgowych – na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych – na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom lub organom ścigania – jeżeli wystąpią z żądaniem opartym na stosownej podstawie prawnej).
  2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 7. Uprawnienia przysługujące osobom, które powierzyły swoje dane osobowe
  1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu uprawnienia do:
   • dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii
   • żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
   • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
   • przenoszenia danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
   • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
   • żądania informacji o tym jakie Państwa dane posiadam i w jakim celu je przetwarzam
  2. W celu ułatwienia Państwu wykonania ww. praw zaleca się przyjęcie pisemnej lub elektronicznej formy kontaktu z USG Practice na poniższe adresy:

   Adres do korespondencji elektronicznej:
   szkolenia@usgpractice.pl

   Adres do korespondencji pisemnej:

   ul. Wrocławska 68/43, 30-017 Kraków 

  3. Przy uzasadnionych wątpliwościach, co do Państwa tożsamości przy składaniu ww. żądań, USG Practice zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

 8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych i jej konsekwencje
  1. Uprawnienie do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, można złożyć w dowolnym momencie. 
  2. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych może być brak możliwości otrzymywania newslettera lub brak możliwości udziału w organizowanych przez USG Practice szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach które poprzedzone są rejestracją uczestników.
  4. Cofnięcie zgody powinno być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy wskazane w pkt 7.2 powyżej. Celem złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru:

   Ja, (imię i nazwisko), niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez USG practice Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Daniela Chodowieckiego 16, 30-065 Kraków NIP: 6772474741, udzieloną w celu _____________________________, Podpis

    

 9. Profilowanie i automatyczne przetwarzanie danych
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 10. Bezpieczeństwo
  Przetwarzanie danych osobowych przez USG Practice odbywa się w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO. USG Practice dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

 11. Pliki cookies
  Strona internetowa USG practice, funkcjonująca pod domeną www.usgpractice.pl (dalej jako: Strona), zgodnie z art. 173 i 174 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,  wykorzystuje pliki cookies po to, by dostosować Stronę do Państwa potrzeb a także w celach statystycznych.
  1. Czym są pliki cookies?
   • Pliki Cookies to dane informatyczne, przede wszystkim niewielkie pliki tekstowe, rejestrujące Państwa aktywność na Stronie. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Ułatwiają one poruszanie się po Stronie oraz podejmowanie na niej rozmaitych działań. Pliki cookies przechowywane są na Państwa urządzeniach końcowych (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
   • Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
  2. Rodzaje plików cookies, które są wykorzystywane.

   1. Cookies własne

    Na Stronie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
    • Sesyjne pliki cookies - pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Państwa na Stronie. Pliki te przechowywane są w Państwa urządzeniach końcowych do czasu wylogowania, opuszczenia S lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
    • Stałe pliki cookies – są konieczne do przeprowadzenia podstawowych czynności na Stronie. Są one przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
    • Wydajnościowe pliki cookies - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony.

   2. Cookies podmiotów trzecich

    Strona internetowa USG Practice podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.
    USG Practice korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Państwa spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu strony USG Practice, mogą Państwo zadecydować, czy wyrażacie zgodę na korzystanie przez USG Practice z Pixela Facebooka, czy nie.

    Serwisy obce, do których niekiedy odsyła Strona (np. Youtube, Facebook, LinkedIn), mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej.

  3. Cele, do jakich USG Practice wykorzystuje pliki cookies.
   Pliki „cookies” służą do realizacji następujących celów:
   • zapewnienia prawidłowego działania Strony w Państwa przeglądarce,
   • ułatwienia Państwu korzystania ze Strony i dopasowania jej do Państwa potrzeb,
   • zapamiętywania Państwa indywidualnych ustawień i preferencji,
   • tworzenia statystyk Strony umożliwiających poznanie oczekiwań użytkowników Strony i rozwój Strony tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. poprzez analizę zapytań z wyszukiwarek).
  4. Usuwanie plików cookies.
   • W większości przeglądarek internetowych mogą Państwo kasować pliki cookies z twardego dysku urządzenia (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku twardym.
   • Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
   • Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

    Google Chrome
    Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

    Safari
    Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

    Internet Explorer
    Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

    Mozilla Firefox
    Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

    Opera
    Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

 12. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies może być aktualizowana. Zmiany w polityce wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie. O zmianach tego dokumentu poinformujemy Państwa poprzez dodatkowe ogłoszenie wyświetlane na Stronie.